Skip to main content

Over ons

De Bieb voor de Zaanstreek heeft een culturele ANBI status.
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Stichting Bieb voor de Zaanstreek - De Bieb voor de Zaanstreek
Westzijde 170a
1506 EK Zaandam
E-mail: contactformulier

 • KvK-nummer: 41231264
 • IBAN: NL07 RABO 0394 9243 71
 • Btw-nummer: NL 0028.41.745.B.01
 • RSIN nummer: 002841745

Bestuur

Jan Willem Schoneveld, directeur.

Raad van toezicht

 • meneer A. Uijl (sinds 01-01-2016).
 • meneer M. Spapens, voorzitter (sinds 01-01-2018).
 • mevrouw S. de Boer (sinds 01-01-2020).

Staf

Geert-Jan Bekman
Coördinator IT

Nathalie Canrinus
Teamleider front- en backoffice

Eva Zuiderveld
Facilitair coördinator

Yvonne Kraakman
Beleidsadviseur

Lisa van Tongeren 
Communicatieadviseur

Gabi Brantschen 
Financiën & PO

Over De Bieb

Diensten

 

Jeugd 0-18 jaar

De Bieb op School
De Bieb startte in samenwerking met Agora en Zaan Primair eind 2014 de pilot De Bieb op School (DBoS), gebaseerd op het landelijke initiatief ‘de Bibliotheek op school’. Bibliotheek en basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer en met plezier te lezen, op school én thuis. Vandaag de dag doen bijna alle Zaanse basisscholen mee!
Met DBoS krijgen de Zaanse basisscholen:

 • een bibliotheekabonnement voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb, in één van de drie BiebBussen of in de Biebcollectie op school;
 • screening door De Bieb van de eigen schoolcollectie;
 • ondersteuning van (lees)activiteiten op maat door de leesmediaconsulenten van De Bieb;
 • toegang tot SchoolWise. Hiermee kunnen leerlingen de collectie op school en in De Bieb raadplegen, filmpjes en websites bekijken en kan o.a. het leengedrag gemonitord worden.

De Bieb en de Zaanse basisscholen werken binnen dit programma structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Verlengde leertijd
Op een aantal basisscholen verzorgen onze leesmediaconsulenten in de Verlengde leertijd lessen rond leesplezier voor de groepen 1 tot en met 8.

De Bieb Plus
In samenwerking met verschillende basisscholen
 van Agora en Zaan Primair gaan we met De Bieb Plus in de groepen 1 en 2 (kinderen van 4 tot 6 jaar) aan de slag met de preventie van laaggeletterdheid. Voor deze doelgroep werd in samenspraak met de scholen gekozen omdat uit onderzoek blijkt dat het voorkomen van laaggeletterdheid het meest effectief is bij jonge kinderen.
De leesmediaconsulenten van De Bieb verzorgen in de groepen 1 en 2 gedurende het hele schooljaar één keer per week een les per klas. In de lessen staan begrijpend luisteren
, uitbreiding van de woordenschat
 en taalplezier centraal.

Leesbevorderingsprojecten
Voor kinderen van 0-8 jaar heeft De Bieb in samenwerking met de gemeenten, basisscholen en GGD drie leesbevorderingsprojecten: BoekStart voor baby's, Leesvoer voor 4-jarigen en Ik lees al! voor kinderen in groep 3.
 
BoekStart in de kinderopvang
Voor kinderen van 0-2 jaar heeft De Bieb in samenwerking met de gemeenten, basisscholen en GGD het leesbevorderingsproject BoekStart. We laten ouders zien hoe ze samen met hun baby kunnen genieten van boeken. Met BoekStart in de Kinderopvang biedt De Bieb kinderopvanglocaties in de Zaanstreek scholing, een Biebabonnement en hulp bij de collectie. Voorlezen dagelijks op het rooster, dat is ons streven.

Voorlezen Thuis
Voorlezen is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Daarom ondersteunt De Bieb met Voorlezen Thuis gemotiveerde ouders die zelf onvoldoende in staat zijn om hun kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar, voor te lezen. Het doel van Voorlezen Thuis is dat de ouders het voorlezen geleidelijk aan zelf overnemen van de vrijwilliger, in de taal die zij het best beheersen. Het voorleestraject is dus een training voor de ouders en geen bijles voor het kind.

Plan Poelenburg/Peldersveld
Binnen dit plan van de gemeente Zaanstad is De Bieb actief op/voor peuterspeelzalen, consultatiebureaus en ouders middels adviezen, ondersteuning en activiteiten op het gebied van (voor)lezen.

De BiebAcademy (volwasseneneducatie)

In de Zaanstreek heeft één op de zes mensen (30.000 volwassenen) moeite met lezen en schrijven. De Bieb heeft sinds 2014 als doelstelling de bestrijding en preventie van laaggeletterdheid. Volwassenen kunnen bij De BiebAcademy gratis trainingen en workshops volgen op het gebied van taal (vanaf niveau A1), digitale vaardigheden en rekenen. De trainingen en workshops zijn gericht op alledaagse vaardigheden met als doel het verhogen van de zelfredzaamheid en het bevorderen van actieve participatie aan de maatschappij. Alle lessen worden gegeven door getrainde vrijwilligers (non-formeel).

Informatiepunt voor de Zaanstreek

De overheid wil dat iedereen mee kan doen in de (digitale) samenleving. De Bieb heeft het Informatiepunt opgericht om inwoners van de Zaanstreek te helpen die onvoldoende (digi)taalvaardig zijn om goed mee te kunnen doen. Bij het Informatiepunt helpen we mensen ter plekke met vragen over onder andere websites van overheid en gemeente, MijnOverheid en belasting en toeslagen. Tevens maken de medewerkers een inschatting welke basisvaardigheden onvoldoende ontwikkeld zijn. In overleg met de klant kijkt de medewerker of en zo ja, bij welke organisatie, een training of workshop gevolgd kan worden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.
De overheid vindt deze hulpfunctie een geschikte taak voor bibliotheken, omdat de openbare bibliotheek een voor iedereen bekende instelling is, laagdrempelig en betrouwbaar. Daarnaast past het Informatiepunt bij de taak die bibliotheken al uitvoeren: trainingen aanbieden op het gebied van de bestrijding van (digitale) laaggeletterdheid. De Bieb voert het Informatiepunt uit in samenwerking met lokale partners en in opdracht van overheidsinstanties.

Faciliteiten in de vestigingen

 • Studie- en werkplekken in De Bieb Zaandam, Krommenie en Wormer.
 • Gratis wifi.
 • Computers met internettoegang en Word, Excel en PowerPoint.
 • Verhuur cursusruimte De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Folders/ flyers en affiches van lokale (culturele) activiteiten.
 • Exposities in De Bieb Zaandam en Krommenie.
 • Bezorgdienst De Bieb aan huis voor inwoners die minder mobiel zijn.
 • Uitleenpunten zorginstellingen.
 • Menstruatie Uitgiftepunt in De Bieb Zaandam.
Activiteiten

De BiebAcademy (volwasseneneducatie)

 • Trainingen en activiteiten voor NT-1 (laaggeletterden) en NT-2.
 • Trainingen en activiteiten voor digitaal minder vaardigen.
 • Groepsbezoeken inburgeraars.

Bekijk complete aanbod

Voor ouders en/of kinderen

Voor professionals

Producten

 

Boeken

 • Hoofdcollectie verdeeld over vier vestigingen
 • Schoolcollecties voor negen basisscholen
 • Drie BiebBussen voor basisscholen
 • Collectie Nederlandse taal leren voor NT1 en NT2
 • Zeven (kleine) collecties voor consultatiebureau's
 • 4You! in De Bieb Zaandam en De Bieb Krommenie (voor VMBO)
 • BoekStartcollectie (0-2 jaar)
 • Engelstalige boeken voor volwassenen
 • Duits- en Franstalige boeken voor jeugd

Kranten en tijdschriften

 • Dagbladen
 • Weekbladen
 • Tijdschriften voor volwassenen en jeugd

Overig

 • E-books
 • Digitale luisterboeken
 • Luisterboeken voor volwassenen en jeugd
 • Stripboeken voor volwassenen en jeugd

Cd-roms

 • (informatieve) cd-roms voor volwassenen en jeugd

Databanken

 • Literom (Wereldliteratuur)
 • Uittrekselbank
 • Theorie.nl
 • Van Dale

Pc’s

 • Pc's met MS-Office en (gratis) internet

App's

Financiële verantwoording

CAO en beloningsbeleid

Personeelsleden van Stichting Bieb voor de Zaanstreek vallen onder de CAO Openbare bibliotheken.

Salaristabel 1 januari 2024

Voor de pers


U kunt voor vragen of informatie over De Bieb contact opnemen met Lisa van Tongeren, Communicatie & PR:
t. 06 30 25 98 99
e. contactformulier 

Foto's en filmopnamen

Wilt u foto's en/of filmopnamen maken in één van onze vestigingen? Dan kunt u dit vooraf aanvragen bij Lisa van Tongeren, Communicatie & PR:
t. 06 30 25 98 99
e. contactformulier